Search Menu

Quadratics

Problems

Factoring Quadratic Equations

The Quadratic Formula

Problem : Solve for x : x 2 - x - 6 = 0

x = 3, - 2

Problem : Solve for x : x 2 - 9x + 20 = 0

x = 4, 5

Problem : Solve for x : x 2 + 11x + 24 = 0

x = - 3, - 8

Problem : Solve for x : x 2 + x - 90

x = 9, - 10

Problem : Solve for x : 3x 2 - 15x + 12

x = 1, 4

Problem : Solve for x : x 2 +4x +4 = 0

x = - 2

Problem : Solve for x : -2x 2 - 4x + 30 = 0

x = 3, - 5

Problem : Solve for x : (x - 4)2 - 1 = 0
Hint: Square the binomial and simplify, then factor.

x = 3, 5