Katherine Eisaman Maus. "The Life of Timon of Athens". The Norton Shakespeare. Ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W. Norton, 1997.

William Shakespeare. The Life of Timon of Athens. The Norton Shakespeare, ed. Stephen Greenblatt. New York: W.W. Norton, 1997.